Winkelmand

Uw winkelmand is leeg

 

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk, Billink Achteraf Betalen en aanvullende voorwaarden Actie "Win uw aankoopbedrag terug"


Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Billink       - Algemene Voorwaarden Billink achteraf betalen
Actie       - Win uw aankoopbedrag terug
Bijlage     - Modelformulier

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: W.F. Rosevink, Voordeeloptiek.nl
Vestigingsadres; Hoofdstraat 261 /pand 3, 9828PC Oostwold
Bezoekadres, Hoofdstraat 261 /pand 3, 9828 PC Oostwold (bezoek alleen op afspraak)
Telefoonnummer: 0031 50 2304137 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.)
E-mailadres: klantentenservice@voordeeloptiek.nl
KvK-nummer: 02076682
BTW-identificatienummer; NL0136.16.572.B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, (brillenglazen) die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden zoals plakfolieën, neuspads, neusbruggen, schroeven, oortips, oordopjes, oogmaskers, op maat gemaakte zonneclips  en/of waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Cadeaubonnen, kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam
Voorwaarden achteraf betalen via Billink:
Uw leverancier VoordeelOptiek Oostwold (www.voordeeloptiek.nl) heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren.
Als u gebruik maakt deze betaaloptie verklaard u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. Billink B.V. wordt hierna aangeduid als „Billink‟

Artikel 1. Voorwaarden gebruik billink
1. Uw factuur-en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3. U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5. U bent 18 jaar of ouder
6. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie
1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2. U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidtoets ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.
5. Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank
2. Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
- Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
- Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten.
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7. Betalingsverzuim
1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden met aanmaningskosten.
Actievoorwaarden
Heeft u zojuist of al eerder een aankoop gedaan via voordeeloptiek.nl, dan maakt u kans om de waarde van de aankoop terug te winnen!
Deelnemen is gemakkelijk en gratis: Iedere online aankoop binnen een actie kalendermaand doet automatisch mee, uw factuurnummer is uw lotnummer.

VoordeelOptiek Oostwold actievoorwaarden  'Win uw aankoopbedrag terug'
 1. Deelname aan deze winactie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd van medewerkers van www.voordeeloptiek.nl en VoordeelOptiek Oostwold.
 2. Om kans te maken op de prijs dien je een online aankoop te hebben gedaan en afgerekend via de website www.voordeeloptiek.nl
 3. U krijgt met elke aankoop een factuurnummer toegewezen, uw factuurnummer is tevens uw lotnummer.
 4. De actie loopt van 01 september 2016 tot en met 31 december 2016.
 5. De uitslag wordt in de eerste week van de opvolgende nieuwe maand bekendgemaakt. Zo krijgt de winnaar van bijvoorbeeld september 2016 in de eerste week van oktober bericht.
 6. De prijs is dat het totale aankoopbedrag dat vermeld wordt op het prijswinnende factuurnummer wordt teruggestort op uw bankrekening.
 7. VoordeelOptiek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze win-actie, het ophalen, gebruik of misbruik van de prijs.
 8. De gegevens die we nodig hebben voor deelname worden eigendom van VoordeelOptiek en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een databestand waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
 9. Door deel te nemen aan de winactie, wordt er toestemming gegeven voor het gebruik van naam en gegevens (en eventuele foto) ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden op onze website of op sociale media sites. 
 10. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de win-actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 11. De winnaar van de prijs ontvangt na de trekking een melding via e-mail en schriftelijk.
 12. Het gewonnen aankoopbedrag wordt binnen één week na de trekkingsdatum teruggestort.
 13. Deze win-actie is uitsluitend geldend binnen de EU landen.
 14. Op deze win-actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 15. VoordeelOptiek behoudt zich het recht voor om te controleren of de artikelen welke op de prijswinnende factuurnummer staan niet retour gezonden zijn. Retour gezonden producten en het bijbehorende factuurnummer worden uitgesloten van deelname. Winnaars die hun aangekochte artikelen na het bekendmaken van de win-uitslag alsnog willen retourneren krijgen niet nogmaals hun aankoopbedrag retour, de retourgoederen worden dan evenredig verrekend met de gewonnen prijs.
 16. VoordeelOptiek behoudt zich het recht voor om de win-actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.voordeeloptiek.nl
 17. Over de uitslag en deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 18. Door een online order te plaatsen en daardoor deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:  VoordeelOptiek Oostwold
        Hoofdstraat 261 /pand 3
        9828 PC  Oostwold

www. voordeeloptiek.nl
klantenservice@voordeeloptiek.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten][Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stiftung Webshop Gütesiegel:

Muster AGB für WebshopsDieses Muster„Allgemeine Geschäftsbedingungen“(AGB) soll von allen Mitgliedern der Stiftung Webshop Gütesiegel angewendet werden, mit Ausnahme für Finanzdienstleistungen im Sinne von § 312 Abs. 5 BGB, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden stehen.


Inhaltsangabe:
Artikel   1 - Definitionen
Artikel   2 - Identität der Unternehmer
Artikel   3 - Anwendbarkeit
Artikel   4 - Das Angebot
Artikel   5 - Der Vertrag
Artikel   6 - Widerrufsrecht
Artikel   7 - Verpflichtungen des Verbrauchers während der Widerrufsfrist
Artikel   8 - Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher und Kosten des Widerrufs
Artikel   9 - Verpflichtungen der Unternehmer bei Widerruf
Artikel   10 - Ausschluss des Widerrufsrechts
Artikel   11 - Der Preis
Artikel   12 - Erfüllung und zusätzliche Garantie
Artikel   13 - Lieferung und Ausführung
Artikel   14 - Kündigung, Verlängerung und Laufzeit
Artikel   15 - Bezahlung
Artikel   16 - Reklamationsregelung
Artikel   17 - Rechtstreitigkeiten
Artikel   18 - Ergänzende oder abweichende Bedingungen
Anlage I: Musterformular für Widerruf

Artikel 1 – Definitionen
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet:
Zusammenhängender Vertrag: ein Vertrag, bei dem der Verbraucher Produkte, digitale Inhalte und/oder Dienstleistungen in Verbindung mit einem Fernabsatzvertrag erlangt und diese Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen durch den Unternehmer oder durch eine Drittpartei auf Basis einer Absprache zwischen der Drittpartei und dem Unternehmer geliefert werden;
Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb der der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
Verbraucher:die natürliche Person, die nicht zu Zwecken handelt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;
Tag: Kalendertag;
Digitaler Inhalt: Daten, die in digitaler Form hergestelltund bereitgestellt werden;
Vertragsdauer: ein Vertrag erstreckt sich auf die regelmäßige Lieferung von Sachen, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalten über einen vereinbarten Zeitraum;
Dauerhafte Datenträger: jedes Hilfsmittel – einschließlich E-Mail–, das den Verbraucher oder Unternehmer befähigt, die Information, die an ihn persönlich gerichtet ist, in einer Weise zu speichern, die die zukünftige Einsichtnahme oder Nutzung für einen vereinbarten Zeitraum, entsprechend dem Zweck, zu dem die Information bestimmt ist, und die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Information ermöglicht;
Widerrufsrecht: die Möglichkeit des Verbrauchers, innerhalb der Widerrufsfristvon dem Fernabsatzvertrag zurückzutreten;
Unternehmer: die natürliche oder juristische Person, die Mitglied der Stiftung Webshop Gütesiegel ist und den Verbrauchern Produkte, (Zugang zu) digitale(n) Inhalte(n) und/oder Dienstleistungen über das Internet anbietet;
Fernabsatzvertrag: ein Vertrag, der zwischen dem Unternehmer und Verbraucher im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems zum Verkauf von Produkten, digitalen Inhalten und/oder Dienstleistungen geschlossen wird, wobei bis zum und mit dem Schließen des Vertrages ausschließlich von Fernkommunikationsmitteln Gebrauch gemacht wird;
Musterformular für Widerruf: das als Anlage I diesen AGBbeigefügteeuropäische Musterformular für den Widerruf;
Fernkommunikationsmittel: Mittel, von denenfür das Schließen eines Vertrages Gebrauch gemacht wird, ohne dass der Verbraucher und der Unternehmer gleichzeitig in denselben Räumlichkeiten zusammenkommen müssen.

Artikel 2 – Identität des Unternehmers
Jeder Unternehmer hat sich mit folgenden Angaben zu identifizieren:
Name des Unternehmers W.F. Rosevink, Voordeeloptiek.nl
Postanschrift; Hoofdstraat 261 III, 9828PC Oostwold
Adresse, wenn sie von der Postanschrift abweicht; Hoofdstraat 261 III, 9828PC Oostwold
Telefonnummer und Zeitpunkt(e), wann der Unternehmer telefonisch zu erreichen ist; 050 2304137 (von 10.00 v.m. bis 17.00 nm.)
E-Mail-Adresse oder andere dem Verbraucher angebotenes elektronisches Kommunikationsmittel mit derselben Funktionalität wie E-Mail; klantenservice@voordeeloptiek.nl
IHK-Nummer (wenn vorhanden); 02076682
USt-Identifikationsnummer. NL0136.16.572.B02

Artikel 3 – Anwendbarkeit
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und für jedes Zustandekommen eines Fernabsatzvertrages zwischen Unternehmer und Verbraucher.
Bevor der Fernabsatzvertrag geschlossen wird, wird der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Verbraucher zur Verfügung gestellt. Wenn dies berechtigterweisenicht möglich ist, soll der Unternehmer vor Abschluss des Fernabsatzvertrages angeben, auf welche Weise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei dem Unternehmer einzusehen sind und dass sie auf Anfrage des Verbrauchers so schnell wie möglich kostenfrei zugesandt werden.
Wenn der Fernabsatzvertrag elektronisch abgeschlossen wird, soll, bevor der Fernabsatzvertrag geschlossen wird, soll dem Verbraucher der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufelektronischem Wege und auf solche Weise zur Verfügung gestellt werden, dass der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungendurch den Verbraucher auf einfache Weise auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Wenn dies berechtigterweise nicht möglich ist, soll, bevor der Fernabsatzvertrag geschlossen wird, angegeben werden, wo die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf elektronischem Wege eingesehen werden können und dass sie auf Anfrage des Verbrauchers aufelektronischem Wege oder auf andere Weise kostenlos zugesandt werden.
Für den Fall, dass neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugleich spezifische Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen gelten, gelten Absätze 2 und 3 entsprechend. Der Verbraucher kann sich im Falle widersprüchlicher Bedingungen stets auf diejenigen  anwendbaren Bedingungen berufen, die für ihn am günstigsten sind.

Artikel 4 – Das Angebot
Wenn ein Angebot eine eingeschränkte Gültigkeitsdauer hat oder unter Bedingungen geschieht, wird dies ausdrücklich im Angebot angegeben.
Das Angebot enthält eine vollständige und präzise Beschreibung der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist hinreichenddetailliert, um eine gute Beurteilung des Angebots durch den Verbraucher zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer Abbildungen verwendet, müssendiese eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der angebotenen Produkte, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalte enthalten. Offensichtliche Versehen oder sichtbare Fehler im Angebot sind für den Unternehmer nicht verbindlich.
Jedes Angebot enthält derartige Informationen, um zu gewährleisten, dass für den Verbraucher eindeutigist, welche Rechte und Pflichten mit der Annahme dieses Angebots verbunden sind.

Artikel 5 – Der Vertrag
Der Vertrag kommt, unter Vorbehalt des Absatzes 4, im Moment der Annahme des vom Verbraucher abgegebenenAngebots durch den Unternehmerund bei Übereinstimmungdes dabei Vereinbarten zustande.
Wenn der Verbraucherauf elektronischem Wege das Angebot abgegebenhat, bestätigt der Unternehmerunverzüglich mittelselektronischer Bestätigung die Angebotsannahme. Solange die Angebotsannahme nicht durch den Unternehmer bestätigt ist, kann der Verbraucher sein Angebot zurücknehmen.
Wenn der Vertrag in elektronischer Formgeschlossen wird, trifft der Unternehmer geeignete technische und organisatorische Maßregeln zur Sicherheit der elektronischen Übermittlung der Daten und sorgt für eine gesicherte Internetumgebung. Wenn der Verbraucher elektronisch bezahlen kann, soll der Unternehmer dazu geeignete Sicherheitsmaßregeln beachten.
Der Unternehmer kann sich – innerhalb des gesetzlichen Rahmens – darüber informieren, ob der Verbraucher seiner Zahlungsverpflichtung nachkommenkann, sowie über alle Fakten und Faktoren, die für einen ordnungsgemäßenAbschluss des Fernabsatzvertrags von Belang sind. Wenn der Unternehmer auf Grund dieser Untersuchung vernünftigeGründe hat, den Vertrag nicht einzugehen, ist er berechtigt, die Ausführung einerBestellung oder Anfrage zu verweigern oder diese an besondere Bedingungen zu knüpfen.
Der Unternehmer soll spätestens nach Lieferung des Produktes, der Dienstleistung oder des digitalen Inhalts an den Verbraucher die folgenden Informationen, schriftlich oder auf solche Weise, dass diese für den Verbraucher auf einfache Weise auf einem dauerhaften Datenträger abgespeichert werden können, beifügen:
a. die Adresseder Niederlassung des Unternehmers, an welcheder Verbraucher Reklamationen richten kann;
b. die Bedingungen und die Art und Weise der Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher oder eine eindeutige Mitteilung über den Ausschluss des Widerrufsrechts;
c. die Information über Garantien und den bestehenden Service nach dem Kauf;
d. denPreis der Produkte, Dienstleistungen oder digitalen Inhalte inklusive aller Steuern und etwa anfallenden Versandkosten sowiedie Art und Weise der Bezahlung, Lieferung undAusführung des Fernabsatzvertrages;  
e. die Kündigungsanforderungen des Vertrages, wenn der Vertrag eine Laufzeitvon mehr als einem Jahr hat oder aufunbestimmte Zeit geschlossen worden ist.
f. das Musterformular für Widerruf in den Fällen, in denen der Verbraucher ein Widerrufsrecht hat..
Im Fall einesVertrages über regelmäßige Lieferung gilt die Bedingung des vorherigen Absatzes ab der ersten Lieferung.

Nachfolgende Artikel 6 bis 10 sind vom verwendenden Webshop jeweils konkret auf das jeweilige Angebot des Webshops sowie auf die konkreten Leistungen des Webshops in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben selbständig vom Webshop anzupassen. Zu beachten sind insbesondere die Regelungen der §§ 312 ff., 355 ff. BGB sowie die Muster der Anlagen zu Art. 246a § 1 EGBGB, welche beispielhaft in den folgenden Art. 6 bis 10 wiedergegeben sind. Die Stiftung Webshop Gütesiegel übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung, dass die dargestellten Regelungen zum Widerrufsrecht den notwendigen gesetzlichen Vorgaben für den jeweiligen Webshop entsprechen; hierfür ist allein der jeweilige Webshop verantwortlich.

Artikel 6 – Widerrufsrecht
Bei Produkten:
Der Verbraucher kann einen Vertrag über den Kauf eines Produktes (Ware)binneneiner Widerrufsfrist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Unternehmer darf den Verbraucher nach einem Grund für den Widerruf fragen, aber dieser ist nicht zur Angabe seines/seiner Grundes/Gründe verpflichtet.
Die in Absatz 1 genannte Widerrufsfrist gilt ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein durch den Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Frachtführerist, das Produkt in Besitz genommenhat, oder:
wenn der Verbraucher in der gleichen Bestellung mehrere Produkte bestellt hat: ab demTag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführerist, das letzte Produkt in Besitz genommenhat. Der Unternehmer darf, unter der Bedingung, dass er den Verbraucher vor dem Bestellprozess eindeutigdarüber informiert hat, eine Bestellung von mehreren Produkten mit einer unterschiedlichen Lieferzeit zurückweisen.
wenn die Lieferung von einem Produkt aus verschiedenen Sendungen oder Teilen besteht: ab demTag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannterDritter, der nicht Frachtführerist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stückin Besitz genommenhat;
bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Produkten während eines bestimmten Zeitraums: ab demTag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Produkt in Besitz genommen hat.

Bei Dienstleistungen und digitalem Inhalt, der nicht auf einem körperlichenDatenträger geliefert wird:
Der Verbraucher kann einen Dienstleistungsvertrag und einen Vertrag über die Lieferung digitalen Inhalts, der nicht auf einem körperlichenDatenträger geliefert wird, binnen einer Widerrufsfristvon 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Unternehmer darf den Verbraucher nach einem Grund für den Widerruf fragen, aber dieser ist nicht zur Angabe seines/seiner Grundes/Gründe verpflichtet.
Die in Absatz 3 genannte Widerrufsfrist gilt ab dem Folgetag nach Vertragsschluss.

Verlängerte Widerrufsfristbei Verträgen überProdukte, Dienstleistungen und digitalen Inhalt, die nicht auf einem körperlichenDatenträger geliefert werden, bei Nicht-Information über das Widerrufsrecht:
Wenn der Unternehmer den Verbraucher gesetzlich vorgeschriebeneInformationen über das Widerrufsrecht oder das Musterformular für Widerruf nicht bereitgestellt hat, beträgtdie Widerrufsfrist zwölf Monate. Der Ablauf der Frist beginnt mit dem Ende der ursprünglichen, in den vorherigen Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels geregeltenWiderrufsfrist.
Wenn der Unternehmer die in Absatz 5bezeichnetenInformationen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ablaufder ursprünglichen Widerrufsfrist bereitgestellt hat, läuftdie Widerrufsfrist 14 Tage nach dem Tag, an dem der Verbraucher diese Informationen erhalten hat, ab.

Artikel 7 – Verpflichtungen des Verbrauchers während der Widerrufsfrist
Während der Widerrufsfrist soll der Verbraucher sorgfältig mit dem Produkt und der Verpackung umgehen. Er soll das Produkt nur in einer Art und Weise auspacken oder gebrauchen, die notwendig ist, um die Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Produktes festzustellen. Dabei soll der Verbraucher das Produkt nur so verwenden und inspizieren, wie er das in einem Ladengeschäft tun würde.
Der Verbraucher ist nur für die Wertminderung des Produktes haftbar, die notwendigerweise durch den  in Absatz 1 gestatteten Umgang verursacht wird.
Der Verbraucher ist nicht für die Wertminderung des Produktes haftbar, wenn der Unternehmer ihm nicht vor oder bei Abschluss des Vertrages alle gesetzlich vorgeschriebenenInformationen über das Widerrufsrecht bereitgestellt hat.

Artikel 8 – Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher und Kosten des Widerrufs
Will der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, erklärter dies innerhalb der Widerrufsfrist mittels des Musterformulars für Widerruf oder auf andere, eindeutige Weise gegenüber dem Unternehmer. Der Widerruf ist zu richten an:
Name des Unternehmers
Postanschrift; Voordeel Optiek Oostwold, Hoofdstraat 261-3, 9828PC, Oostwold (NL)
Telefonnummer: +31 2304 137
E-Mailadresse. mail@voordeeloptiek.nl
So schnell wie möglich, aber innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Erklärung des Widerrufs, sendet der Verbraucher das Produkt zurück oder händigt dieses an den Unternehmer oder dessen Bevollmächtigten aus. Die ist nicht notwendig, wenn der Unternehmer angeboten hat, das Produkt selbst abzuholen. Der Verbraucher hat die Rücksendefrist in jedem Fall zu beachten, wenn er das Produkt zurücksendet, bevor die Widerrufsfrist verstrichen ist.
Der Verbraucher sendet das Produkt mit allem gelieferten Zubehör zurück, wenn zumutbarmöglichst im ursprünglichen Zustand und Verpackung, und gemäßder durch den Unternehmer mitgeteilten angemessenenund eindeutigen Anweisungen.
Das Risiko und die Beweislast für die korrekte und fristgemäßeAusübung des Widerrufsrechts liegt beim Verbraucher. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten für das Zurücksenden des Produktes. Wenn der Unternehmer den Verbraucher nicht formgerecht darüber unterrichtet hat, dass er die Kosten der Rücksendungzu tragen hat oder wenn der Unternehmer sich bereit erklärt, die Kosten selbst zu tragen, hat der Verbraucher die Kosten für die Rücksendung nicht zu tragen.
Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen oder über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom in nicht bestimmten Mengen oder nicht begrenztem Volumen oder über die Lieferung von Fernwärme, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz für die bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufsrechtserbrachte Leistung, wenn der Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist der vereinbarte Gesamtpreis zu Grunde zu legen.

Der Verbraucher trägt keine Kosten für die Erbringungvon Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gasoder Strom, die nicht in einem eingeschränkten Volumen oder einer eingeschränkter Menge angeboten wurden, oder zur Lieferung von Fernwärme, wenn
der Unternehmer dem Verbraucher die gesetzlich vorgeschriebenenInformationen über das Widerrufsrecht, die Kostenvergütung bei Widerruf oder das Musterformular für Widerruf nicht bereitgestellt hat, oder;
der Verbraucher nicht ausdrücklich die Erbringung der Dienstleistung oder Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme bereits vor Ablaufder Widerrufsfristverlangthat.
Der Verbraucher trägt keine Kosten für die vollständige oder teilweise Lieferung von nicht auf einem körperlichenDatenträger gelieferten digitalen Inhalt, wenn:
er vor der Lieferung nicht ausdrücklich dem Beginn der Ausführungdes Vertrages vor Ablaufder Widerrufsfrist zugestimmt hat;
er nicht seine Kenntnis davon bestätigthat, dass er sein Widerrufsrecht durch diese Zustimmung  verliert; oder
der Unternehmer  dem Verbraucher nicht den Empfang der Widerrufserklärungbestätigt hat.
Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, werden alle ZusammenhängendenVerträge ebenfalls aufgelöst. Im Übrigen gilt § 360 BGB.

Artikel 9 – Verpflichtungen des Unternehmers bei Widerruf
Wenn der Unternehmer den Widerruf durch den Verbraucher inelektronischer Form ermöglicht, sendet er nach Empfang dieser Erklärungunverzüglich eine Empfangsbestätigung.
Der Unternehmer erstattet alle Zahlungen des Verbrauchers, inklusive eventueller Lieferkosten, die von dem Unternehmer für das zurückgesandte Produkt in Rechnung gestellt wurden, unverzüglich,spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Verbraucher seinen Widerruf erklärthat. Außer wenn der Unternehmer anbietet, das Produkt selbst abzuholen, darf er die Rückerstattung solange verweigern, bis er das Produkt erhalten oder bis der Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er das Produkt zurückgesandt hat, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.
Der Unternehmer verwendet für die Rückerstattung dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher verwendet hat, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Methode zu. Die Rückerstattung ist für den Verbraucher kostenfrei.
Wenn der Verbraucher eine teurere Lieferart als die billigste Standardlieferung ausgewählt hat, hat der Unternehmer die zusätzlichen Kosten für die teurere Lieferart nicht zurückzuerstatten.

Artikel 10 – Ausschlussdes Widerrufsrechts
Der Unternehmer kann die nachfolgenden Produkte und Dienstleistungen vom Widerrufsrecht ausschließen, aber nur, wenn der Unternehmer hieraufeindeutigim Angebot, zumindest rechtzeitig vor Vertragsabschluss,hingewiesenhat:
Produkte und Dienstleistungen, bei denen der Preis an Finanzmarktschwankungen gebunden ist, auf welcheder Unternehmer keinen Einfluss hat und die sich innerhalb der Widerrufsfrist ereignen können;
Verträge, die während einer öffentlich zugänglichen Versteigerung geschlossen werden. Eine öffentlich zugänglichen Versteigerungim Sinne dieser Bestimmung ist eine Verkaufsmethode, bei der Produkte, digitale Inhalte und/oder Dienstleistungen durch den Unternehmer persönlich anwesenden Verbrauchern angeboten werden oder die Verbraucher die Möglichkeit haben, bei der Versteigerungpersönlich anwesend zu sein, ineinem vom Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei dem der erfolgreiche Bieter zur Abnahme der Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen verpflichtet ist;
Dienstleistungsverträge, nach vollständiger Erbringungder Dienstleistung, aber nur wenn:
die Ausführung vor Ablauf der Widerrufsfrist mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verbrauchers begonnen wurde; und
der Verbraucher seine Kenntnis davon bestätigthat, dass er sein Widerrufsrecht verliert, sobald der Unternehmer den Vertrag vollständig erfüllthat;
Dienstleistungsverträge in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht; § 312g Abs. 2 S. 2 BGB findet Anwendung;
Verträge in Bezug auf Freizeitgestaltung, wenn in dem Vertrag ein bestimmtes Datum oder bestimmter Zeitraum zur Ausführung des Vertragsvorgesehen ist;
Produkte, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmungdes Verbrauchers maßgeblich ist oder die eindeutigauf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
Produkte, die schnell verderben oder eine nur sehr begrenzte Haltbarkeit haben;
versiegelte Produkte, die auf Grund des Gesundheitsschutzes oder Hygiene nicht zur Rücksendung geeignet sind und bei denen das Siegel nach Lieferung entfernt wordenist;
Produkte, die nach der Lieferung auf Grundihrer Beschaffenheit untrennbarmit anderen Produkten vermischtsind;
alkoholische Getränke, bei denen der Preis beim Vertragsabschluss vereinbart wird, aber bei denen die Lieferung frühestensnach 30 Tagen stattfinden kann und bei denen der aktuelleWert von Marktschwankungen abhängig ist, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat;
versiegelte Audio-, Video-Aufnahmen und Computerprogramme, bei denen das Siegel nach Lieferung entfernt worden ist;
Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme von Abonnements.
die Lieferung digitalen Inhalts in anderer Form als auf einem körperlichenDatenträger, aber nur wenn
die Ausführung erst nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verbrauchers begonnen wurde und
der Verbraucher seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er hiermit sein Widerrufsrecht verliert.

Artikel 11 – Der Preis
Während der in dem Angebot erwähnten Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, es sei denn, Preisänderungen sind die Folge von Veränderungen der Mehrwertsteuer-Sätze.
Abweichend zu dem obigen Absatz kann der Unternehmer Produkte, digitale Inhalteund/oder Dienstleistungen, bei denen die Preise an Finanzmarktschwankungen gebunden sind und auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, mit variablen Preisen anbieten. Diese Koppelung des Preisesan Schwankungen und dieTatsache, dass eventuell genannte Preise Richtpreise sind, werden bei dem Angebot angegeben.
Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach dem Zustandekommen des Vertrages sindnur gestattet, wenn diese gesetzlich angeordnet oder durch Verordnungen vorgeschrieben worden sind.
Preiserhöhungen, welche später als 3 Monate ab dem Zustandekommen des Vertrages erfolgen,sindnur gestattet, wenn
a. diese gesetzlich oder durch Verordnungen vorgeschrieben worden sind oder
b. der Verbraucher die Berechtigung hat, den Vertrag mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, an dem die Erhöhung wirksam wird, zu kündigen.
Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise verstehen sichinklusive Mehrwertsteuer.

Artikel 12 – Erfüllung und zusätzliche Garantie
Der Unternehmer steht dafür ein, dass die Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen vertragskonform sind, die im Angebot erwähnten Spezifikationen den angemessenen Anforderungen von Güte und/oder Verwendbarkeit und demzum Zeitpunktdes Zustandekommen des Vertragesgeltenden Recht entsprechen. Wenn vereinbart, steht der Unternehmer ferner dafür ein, dass das Produkt für einen anderen als den normalen Gebrauch geeignet ist.
Ein durch den Unternehmer oder dessen Zulieferer, Fabrikanten oder Importeur erteilte zusätzliche Garantie schränkt niemals die gesetzlichen Rechte und Ansprüche ein, die der Verbraucher auf Grund des Vertrages gegenüber dem Unternehmer geltend machen kann, wenn der Unternehmer der Erfüllung des Vertrages nicht ausreichend nachkommt.
Zusätzliche Garantie im Sinne des Absatzes 2 ist jede Zusicherung seitensdes Unternehmers, seinesZulieferers, Importeurs oder Herstellers, hinsichtlich bestimmter Rechteoder Ansprüche  des Verbrauchers, die weiter als die gesetzlichen Verpflichtungen gehen, falls er der Erfüllung seines Teils des Vertrages nicht ausreichend nachkommt.

Artikel 13 – Lieferung und Ausführung
Der Unternehmer soll größtmögliche Sorgfalt beim In-Empfang-Nehmen und bei der Ausführung von Bestellungen von Produkten und bei der Prüfung von Anfragen bis hin zur Erbringung von Dienstleistungen walten lassen.
Als Lieferanschrift gilt die Adresse, die der Verbraucher dem Unternehmer angegeben hat.
Unter Beachtung von Artikel 4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen soll der Unternehmer akzeptierte Bestellungen zügig,spätestensjedoch innerhalb von 30 Tagen, ausführen, außer wenn ein anderer Liefertermin vereinbart ist. Wenn die Lieferung verzögert wird oder wenn ein Auftrag nicht oder nur teilweise durchgeführt werden kann, erhält der Verbraucher hiervon spätestens 30 Tage, nachdem er die Bestellung erteilt hat, Kenntnis. Der Verbraucher hat in diesem Fall das Recht, von dem Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu kündigen, ohne dass er die Kosten hierfür zu tragen hatsowie das Recht auf Ersatz hierdurch entstandener Schäden.
Nach Rücktrittbzw. Kündigung gemäßvorherigem Absatz 3 muss der Unternehmer den Betrag, den der Verbraucher bezahlt hat, unter Geltung der gesetzlichen Rücktrittsregelungen unverzüglich zurückerstatten.
Das Risiko von Beschädigungen und/oder des Verlustsvon Produkten verbleibt beim Unternehmer bis zu dem Moment der Zustellung beim Verbraucher oder einem vorab angewiesenen und dem Unternehmer durch den Verbraucher benannten Vertreter, außer wenn dies ausdrücklich anders vereinbart ist.

Artikel 14 –Kündigung, Verlängerung und Laufzeit
Kündigung:
Der Verbraucher kann einen Vertrag, der für eine unbestimmte Zeit eingegangen wurde und der sich auf eine regelmäßigeLieferung von Produkten (einschließlich Elektrizität) oder Dienstleistungen erstreckt, zu jedem Zeitpunkt unter Beachtung der hierzu vereinbarten Kündigungsregelungen und einer Kündigungsfrist von maximal einem Monat kündigen.
Der Verbraucher kann einen Vertrag, der für eine bestimmte Zeit eingegangen wurde und der sich auf eine regelmäßigeLieferung von Produkten (einschließlich Elektrizität) oder Dienstleistungen erstreckt, zu jedem Zeitpunkt bis zum Ende der bestimmten Dauer unter Beachtung der hierzuvereinbarten Kündigungsregelungen und einer Kündigungsfrist von maximal einem Monat kündigen.
Der Verbraucher kann die in den vorherigen Absätzen 1 und 2 genannten Verträge:
jederzeit kündigen; das Kündigungsrechtkann nicht aufeinen bestimmten Zeitpunkt oder einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden;
auf dieselbe Weise kündigen, durch die er den Vertrag eingegangen ist;
jederzeit mit derselben Kündigungsfrist kündigen, die der Unternehmer sich selbst eingeräumt hat.
Verlängerung:
Ein Vertrag, der für eine bestimmte Zeit eingegangen wurde und der sich auf regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Elektrizität) oder Dienstleistungen erstreckt, darf nicht für eine bestimmte Dauer stillschweigend verlängert oder erneuert werden.
Abweichend vom vorherigen Absatz darf ein Vertrag, der für eine bestimmte Zeit eingegangen wurde und der sich auf regelmäßige Lieferung von Tageszeitungen, Nachrichten- und Wochenblättern sowieZeitschriften oder Illustrierten erstreckt, stillschweigend für eine benannte Dauer von maximal 3Monaten verlängert werden, wenn der Verbraucher diesen verlängerten Vertrag gegen Ende der Verlängerung mit einer Kündigungsfrist von maximal einem Monat kündigen kann.
Ein Vertrag, der für eine bestimmte Zeit eingegangen wird und der sich auf regelmäßige Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen erstreckt, darf nur für eine unbestimmte Dauer stillschweigend verlängert werden, wenn der Verbraucher jederzeit mit einer Kündigungsfrist von maximal einem Monat kündigen kann. Die Kündigungsfrist beträgt maximal 3 Monate, wennes sich umeinen Vertrag über regelmäßige, aber weniger als einmal pro Monat, zu liefernde Tageszeitungen, Nachrichten- und Wochenblättern sowieZeitschriften oder Illustrierte handelt.
Ein Vertrag mit begrenzter Laufzeit, der regelmäßig zur Einführungslieferung von Tageszeitungen, Nachrichten- und Wochenblättern sowieZeitschriften oder Illustrierten (Probe- oder Einführungsabonnement) geschlossen wird, wird nicht stillschweigend fortgesetzt und endet automatisch nach Ablauf des Probe- oder Einführungszeitraumes.
Laufzeit:
Wenn ein Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat, darf der Verbraucher den Vertrag nach einem Jahr zu jeder Zeit mit einer Kündigungsfrist von maximal einem Monat kündigen, es sei denn, dass eine Kündigung vor Ende der vereinbarten Laufzeit unbillig oder unangemessen wäre.


Artikel 15 – Bezahlung
Sofern nicht etwas anderesim Vertrag oder in ergänzenden Bedingungen vorgesehen ist, müssen die durch den Verbraucher geschuldeten Beträge innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Widerrufsfrist oder in Ermangelung einer Widerrufsfrist innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss beglichen werden. Im Falle eines Vertrags zur Erbringungeiner Dienstleistung beginnt der Ablauf der Frist mitErhalt der Bestätigung des Vertrages durch den Verbraucher.
Bei dem Verkauf von Produkten an Verbraucher darf der Verbraucher in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zur Vorauszahlung von mehr als 50 % verpflichtet werden. Wenn eine Vorauszahlung vereinbart ist, kann der Verbraucher keine Rechte in Bezug auf die Ausführung der jeweiligenBestellung oder Dienstleistung(en) geltend machen, bevor die Vorauszahlung geleistet wurde.
Der Verbraucher ist verpflichtet, dem Unternehmer unverzüglich Unrichtigkeiten in den bereitgestellten oder angegebenen Zahlungsdetails mitzuteilen.
Wenn der Verbraucher seine Zahlungsverpflichtung(en) nicht rechtzeitig erfüllt, ist dieser durch den Unternehmer vom Zahlungsverzug in Kenntnis zu setzen; der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Fristvon 14 Tagen einzuräumen, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachträglich nachzukommen.Bleibt die Bezahlung nach Ablauf der 14-tägigen Fristweiterhin aus, hat der Verbraucher den noch ausstehenden Betrag in Höhe der gesetzlichen Zinsen zu verzinsen. Der Unternehmer ist zudem berechtigt, die bei ihm entstandenen außergerichtlichen Inkassokosten in Rechnung zu stellen. Diese Inkassokosten betragen maximal 15 % für ausstehende Beträge bis zu 2.500,00 €,10 % für die darauf folgenden 2.500,00 € und 5 % für allehierauf folgenden Beträge, mindestens jedoch 40,00 €. Der Unternehmer kann zum Vorteil des Verbrauchers von den genannten Beträgen und Prozentsätzen abweichen. Dem Verbraucher verbleibt in jedem Fall das Recht des Nachweises, dass dem Unternehmer keine oder wesentlich niedrigere Inkassokosten als die genannte Pauschale entstanden sind.  

Artikel 16 – Reklamationsregelungen
Der Unternehmer richtet ein hinreichend bekannt gemachtes Reklamationsverfahren ein und behandelt Reklamationen übereinstimmend mit diesem Reklamationsverfahren.
Reklamationen über die Erfüllung des Vertrages müssen innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem der Verbraucher die Mängel festgestellt hat, vollständig und eindeutig beschrieben bei dem Unternehmer eingereicht werden.
Bei dem Unternehmer eingereichte Reklamationen werden innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen ab Eingang beim Unternehmer beantwortet. Wenn für die Bearbeitung einer Reklamation eine vorhersehbare längere Bearbeitungszeit erforderlich ist, antwortet der Unternehmer innerhalb der Frist von 14 Tagen mit einer Bestätigung über den Eingang und gibt an, wann der Verbraucher eine ausführlichere Antwort erwarten kann.
Eine Reklamation über ein Produkt, eine Dienstleistung oder einen Service des Unternehmers kann ebenfalls über ein Online-Reklamationsformular auf der Kundenseite der Webseite der Stiftung Webshop Gütesiegel (http://www.webshopguetesiegel.de/Startseite/Reklamation ) eingereicht werden. Die Reklamation wird dann sowohl an den betreffenden Unternehmer als auch an dieStiftung Webshop Gütesiegel gesendet. Das Einreichen einer Reklamation über die Stiftung Webshop Gütesiegel gilt gleichzeitig als Reklamation gegenüber dem Unternehmer.
Wenn die Reklamation nicht innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung der Reklamation im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden kann, entsteht eine Rechtstreitigkeit und eswird auf Artikel 17 verwiesen.

Artikel 17 – Rechtsstreitigkeiten
Auf Verträge zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher, auf die sich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen, ist deutschesRecht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. Gerichtsstand und Erfüllungsort bestimmen sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Artikel 18 – Ergänzende oder abweichende Bedingungen
Ergänzende oder abweichende Bedingungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen nicht zum Nachteil des Verbrauchers sein und müssen schriftlich festgelegt oder auf solche Weise festgehalten werden, dass diese für den Verbraucher auf einfache Weise auf einem dauerhaften Datenträger abgespeichert werden können.Adresse Webshop Trustmark
Zossener Straße 41
10961 Berlin

Anlage I: Musterformular für Widerruf


Musterformular für Widerruf

(dieses Formular nur ausfüllen und zurücksenden, wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten)

An:        [ Name des Unternehmers]
[ Anschrift]
[ Faxnummer des Unternehmers, wenn verfügbar]
[ E-Mailadresse oder elektronische Adresse des Unternehmers]

Ich/Wir* teile/teilen* Ihnen mit, dass ich/wir* meinen/unseren Vertrag bezüglich
desVerkaufs r folgenden Produkte: [Angabe des Produkts]*
der Lieferung des folgenden digitalen Inhalts: [Angabe des digitalen Inhalts]
der Leistung des folgenden Dienstes: [Angabe der Dienstleistung]*,
widerrufe/widerrufen*

Bestellt am*/erhalten am* [Bestelldatum bei Dienstleistungen oder Empfangsdatum bei Produkten]

[Name des/der Verbraucher(s)]

[Adresse des/der Verbraucher(s)]

[Unterschrift des/der Verbraucher(s)] (nur, wenn dieses Formular auf Papiereingereicht wird)* Nicht zutreffendes bitte durchstreichen oder ausfüllen was zutreffend ist.

Stichting Webshop Keurmerk - General Terms and Conditions
These General Terms and Conditions of Stichting Webshop Keurmerk were drafted in consultation with the Consumentenbond [Consumer’s Association] in the context of the Self-regulation Coordination Group [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] of the Socioeconomic Council [Sociaal-ecomische Raad] and come into force on 1 June 2014.CONTENTS

Article 1  - Definitions                                        
Article 2  - The Entrepreneur’s identity                        
Article 3  - Applicability                                        
Article 4  - The offer                                        
Article 5  - The agreement                                        
Article 6  - Right of withdrawal                                
Article 7  - Consumer’s obligations during the reflection period                        
Article 8  - Exercising the Consumer’s right of withdrawal and the costs        
Article 9  - Entrepreneur’s obligation in case of withdrawal
Article 10 - Exclusion of the right of withdrawal        
Article 11 - The price                                
Article 12 - Compliance and extra guaranty                        
Article 13 - Delivery and execution                        
Article 14 - Continuing performance contract: duration, termination and extension
Article 15 - Payment                                        
Article 16 - Complaints procedure                        
Article 17 - Disputes                                        
Article 18 - Sector guarantee                        
Article 19 - Additional or varying provisions        
Article 20 - Amendment to the General Terms and Conditions of Webshop Keurmerk        
Article 1 – Definitions
In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:
Additional agreement: an agreement in which the Consumer acquires        products, digital content and/or services with respect to a distance agreement        and these goods, digital content and/or services are delivered by the        Entrepreneur or a third party on the basis of an arrangement between this        third party and the Entrepreneur;
Reflection period: the period during which the Consumer may use his        right of withdrawal;
3.        Consumer: the natural person who does not act for purposes related to        his/her commercial, trade, craft or professional activities;
Day: calendar day;
Digital content: data produced and delivered in digital form;
Continuing performance contract: a contract serving to deliver goods,        services and/or digital content in a given period;
Sustainable data carrier: any means, including email, that allow the        Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her        personally in such a manner that makes future consultation and use possible        during a period that matches the purpose for which the information is        destined and which makes unaltered reproduction of the stored information        possible.
Right of withdrawal: the Consumer’s option not to proceed with the        distance agreement within the cooling-off period;
Entrepreneur: the natural of legal person who is a member of Stichting        Webshop Keurmerk and who provides products, (access to) digital content        and or services to Consumers at a distance;
Distance contract: a contract concluded by the Entrepreneur and the        Consumer within the scope of an organised system for distance selling        products, digital content and/or services, whereby exclusive or additional        use is made of one or more technologies of distance communication up to the        conclusion of the contract;
Standard form for withdrawal: the European standard form for        withdrawal included in Appendix 1;
Technology for distance communication: a means to be used for        concluding an agreement without the Consumer and the Entrepreneur being        together in the same place at the same time.        

Article 2 – The Entrepreneur’s identity
Name of Entrepreneur; W.F. Rosevink, Voordeeloptiek.nl
Business address: Hoofdstraat 261 III, 9828PC Oostwold
Visiting address: Hoofdstraat 261 III, 9828PC Oostwold
Telephone number: 050 2304137 (monday, thuesday, thursday and friday from 10.00 am til 17.00 pm.
Email address: klantenservice@voordeeloptiek.nl
Chamber of Commerce number; 02076682
VAT identification number;NL0136.16.572.B02


Article 3 – Applicability
1.        These General Terms and Conditions apply to any offer from the Entrepreneur        and to any distance contract concluded by the Entrepreneur and the        Consumer.
2.        Before concluding a distance contract, the Entrepreneur shall make the text of        these General Terms and Conditions available free of charge and as soon as        possible. If this is reasonably impossible, the Entrepreneur shall indicate in        what way the General Terms and conditions can be inspected and that they        will be sent free of charge if so requested, before the distant contract is        concluded.  
3.        If the distance contract is concluded electronically, the text of these General        Terms and Conditions, in deviation from the previous section and before the        distance contract is concluded, may also be supplied to the Consumer        electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a long-        term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where        the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that they        will be sent to at the        Consumer´s request free of charge, either via        electronic means or otherwise, before concluding the distance contract;
4.        In the event that specific product or service condition apply in addition to        these General Terms and Conditions, the second and third paragraphs shall        apply accordingly, and in the event of contradictory terms and conditions, the        Consumer may always appeal to the applicable provision that is most        favourable to him/her.

Article 4 – The offer
1.        If an offer is of limited duration or if certain conditions apply, it shall be        explicitly stated in the offer.
2.        The offer contains a full and accurate description of the products, digital        content and/or services offered. The description is suitably detailed to enable        the Consumer to assess the products, or services and/or digital content        adequately. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful        images of the products and/or services provided. Obvious errors or mistakes        in the offer do not bind the Entrepreneur.
3.        All offers contain such information that it is clear to the Consumer what rights        and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5 – The contract
1.        Subject to the provisions in paragraph 4, the contract becomes valid when the        Consumer has accepted the offer and fulfilled the terms and conditions set.
2.        If the Consumer accepted the offer via electronic means, the Entrepreneur        shall promptly confirm receipt of having accepted the offer via electronic        means. As long as the receipt of said acceptance has not been confirmed, the        Consumer may repudiate the contract.
3.        If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take        appropriate technical and organisational security measures for the electronic        data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay        electronically, the Entrepreneur shall observe appropriate security measures.
4.        The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about        Consumer’s ability to fulfil his payment obligations, and all facts and factors        relevant to responsibly concluding the distance contract. If, acting on the        results of this investigation, the Entrepreneur has sound reasons for not        concluding the contract, he is lawfully entitled to refuse an order or request        supported by reasons, or to attach special terms to the implementation.
5.        Before delivering the product, the Entrepreneur shall send the following        information along with the product, the service or the digital content in writing        or in such manner that the Consumer can store it in an accessible manner on        a long-term data carrier:        
       a. the visiting address of the Entrepreneur´s business establishment where        the Consumer may get into contact with any complaints;        
       b. the conditions on which and the manner in which the Consumer may        exercise the right of withdrawal, or, as the case may be, clear information        about his being exempted from the right of withdrawal;        
       c. the information corresponding to existing after-sales services and        guarantees;
       d. The price including all taxes of the product, service or digital content,        where applicable the delivery costs and the way of payment, delivery or        implementation of the distance contract;
       e. the requirements for cancelling the contract if the contract has a duration        of more than one year or for an indefinite period of time.
       f. the standard form for withdrawal if the Consumer has the right of        withdrawal.
6.        In case of a continuing performance contract, the stipulation in the previous        paragraph only applies to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal
In case of products:
The Consumer can repudiate a purchase contract for a product without giving        reasons for a period of reflection of at least 14 days. The Entrepreneur        may        ask the Consumer about the reason for the withdrawal but cannot force        him to state his reason(s).
The reflection period referred to in sub-clause 1 starts on the day the product        is received by the Consumer or by a third party appointed by him in advance        and who is not the carrier, or
if the Consumer ordered several products in the same order: the day on                which the Consumer or a third party appointed by him received the                last product. The Entrepreneur may refuse an order of several products                with different delivery dates provided that he clearly informs the                        Consumer prior to the order process.
in case the delivery of a product consists of several batches or parts:                the day on which the Consumer or a third party appointed by him                received the last batch or the last part.
in case of an agreement about regular delivery of products during a                given period: the day on which the Consumer or a third party appointed                by him received the first product.
In case of services and digital content that is not delivered on a physical carrier:
The Consumer can terminate an agreement for services or an agreement        for delivery of digital content that is not delivered on a physical carrier        without giving reasons during at least 14 days. The Entrepreneur may ask        the Consumer about the reason for the withdrawal but cannot force him to        state his reason(s).
The reflection period referred to in Article 3 starts on the day following the        conclusion of the agreement.

Extended reflection period for products, services and digital content that has not been delivered on a physical carrier in case no information is given about the right of withdrawal:
If the Entrepreneur has not provided the Consumer with the legally required        information about the right of withdrawal or has not provided the standard        form for withdrawal, the reflection period expires twelve months after the        end of the original reflection period in accordance with the reflection period        determined in the previous sub-clauses of this Article.
If the Entrepreneur provided the Consumer with the information referred        to in the previous article within twelve months after the starting day of the        original period of reflection, the period of reflection expires 14 day after the        day on which the Consumer received the information.

Article 7 – Consumer’s obligations during the time of reflection
During this period, the Consumer shall handle the product and the packaging        with care. The Consumer shall only unpack or use the product to the extent        necessary for establishing the nature, the characteristics and the effect of the        product. The guiding principle is that the Consumer may only handle and        inspect the product in the manner in which one is allowed to handle a product        in a shop.
The Consumer is only liable for the decrease in value of the product that is        caused by the way of handling the product which went further than        allowed in sub-section 1.
The Consumer is not liable for the decrease in value of the product if the        Entrepreneur has not provided him with all legal information about the right of        withdrawal before concluding the Agreement.

Article 8 – Exercising the Consumer’s right of withdrawal and the costs
If the Consumer exercises his right of withdrawal he shall notify the        Entrepreneur unambiguously with the standard form for withdrawal within the        period of reflection.
The Consumer shall return the product or deliver it to (the authorized        representative of) the Entrepreneur as soon as possible but within 14 days        counting from the day following the notification referred to in sub-clause 1.        This need not be done if the entrepreneur offered to collect the product        himself. The Consumer observed the period of returning the product in any        event if the product is returned before the expiration of the period of        reflection.
The Consumer shall return the product with all delivered accessories and if        reasonably possible in the original state and packing and in conformity with        reasonable and clear instructions given by the Entrepreneur.
The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the        right of withdrawal fall on the Consumer.
The Consumer shall bear the direct costs of returning the product. If the        Entrepreneur has not reported that the Consumer has to bear these costs or if        the Entrepreneur pointed out that he will bear the costs himself, the        Consumer need not pay the cost of returning the product.
If the Consumer withdraws after having first explicitly requested that the        performance of a service or the supply of gas, water or electricity having not        been made ready for sale not be started in a limited volume or given quantity        during the period of reflection, the Consumer shall pay the Entrepreneur an        amount that is equal to the part of the obligation already        performed at        the        time of withdrawal as compared with the full compliance of the        obligation.
The Consumer does not bear the costs for performing services for the supply        of water, gas or electricity that had not been made ready for sale in a limited        volume or quantity, or for the supply of district heating if
the Entrepreneur has not provided the Consumer with the statutorily                required information about the right of withdrawal, the compensation of                costs in case of withdrawal or the standard form for withdrawal, or
if the Consumer has not explicitly requested that the performance of                the service or the supply of gas, water and electricity or district heating                be started during the period of reflection.
8.                The Consumer does not bear any cost for the full or partial delivery of                digital content not stored on a physical carrier if
prior to the delivery, he has not explicitly consented to start                        performance of the agreement before the end of the period of reflection;
he did not acknowledge to lose his right of withdrawal when giving                consent; or
the Entrepreneur failed to confirm the Consumer’s statement.
If the Consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements        end by operation of law.

Article 9 – Entrepreneur’s obligations in case of withdrawal
If the Entrepreneur makes the notification of withdrawal by electronic means        possible, he shall promptly send a return receipt.
The Entrepreneur shall reimburse all payments made by the Consumer,        including any delivery costs that the Consumer may charge for the returned        product, as soon as possible but within 14 days following the day on which        the Consumer notified him of the withdrawal. Unless the Entrepreneur offers        to collect the product himself, he can wait with paying back until having        received the product or until the Consumer proved that he returned the        product, whichever occurs first.
The Entrepreneur shall make use of the same means of payment that the        Consumer used, unless the Consumer consents to another method. The        reimbursement is free of charge for the Consumer.
If the Consumer opted for a more expensive method of delivery instead of the        cheapest standard delivery, the Entrepreneur need not reimburse the        additional costs for the more expensive method.  
 
Article 10 - Exclusion of the right of withdrawal
The Entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal but only if the Entrepreneur notified this clearly when making the offer or at any rate in good time before concluding the agreement:
Products or services with a price that is subject to fluctuations in the        financial market on which the Entrepreneur has no influence and which may        occur within the period of withdrawal;
Agreements that are concluded during a public auction. A public auction is        defined as a selling method whereby the Entrepreneur offers products, digital        content and/or services to the Consumer who is personally present or has the        possibility to be personally present at the auction under the direction of an        auctioneer and whereby the successful bidder is obliged to purchase the        products, the digital content and/or the services.
Services agreements, after full performance of the service, but only if
       a.        the performance started with the Consumer’s explicit prior consent; and
       b.        the Consumer stated that he will lose his right of withdrawal as soon as                the Entrepreneur has fully performed the agreement.
Services agreements for making accommodation available when a certain        period of implementation is provided and other than for residential        purposes, goods transports, car rental services and catering;
Agreements related to leisure activities when a certain date or period of        performance is arranged in the agreement;
Products manufactured in accordance with the Consumer’s specifications        which are not prefabricated and which are produced on the basis of a        Consumer’s individual choice or decision or which are intended for a specific        person;
Perishable products or products with a limited durability.
Sealed products which are for health or hygiene reasons not suitable for being        returned and of which the seal was broken;
Products which for their nature are irreversibly mixed with other products;
Alcoholic drinks of which the price has been agreed upon at the conclusion of        the agreement but of which the delivery can take place only after 30 days,        and whose real value depends on fluctuations in the market which the        Entrepreneur cannot affect.
Sealed audio and  video recordings and computer programs of which the seals        were broken after delivery;
Newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscriptions to        them;
The delivery of digital content other than on a physical carrier, but only if:        a.        the performance was started with the Consumer’s explicit prior                        consent;
       b.        the Consumer stated that he will lose his right of withdrawal by doing                so.

Article 11 - The price
1.        The prices of the products and/or services provided shall not be raised during        the validity period given in the offer, subject to changes in price due to        changes in VAT rates.
2.        Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or        services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that        are beyond the Entrepreneur’s control, at variable prices. The offer will state        the possibility of being subject to fluctuations and the fact that any indicated        prices are target prices.
3.        Price increases within 3 months after concluding the contract are permitted        only if they are the result of new legislation.
4.        Price increases from 3 months after concluding the contract are permitted        only if the Entrepreneur has stipulated it and
       a.        they are the result of legal regulations or stipulations, or
       b.        the Consumer has the authority to cancel the contract before the day on                which the price increase starts.
5.        All prices indicated in the provision of products or services are including VAT.
Article 12 – Performance of an agreement and extra Guarantee
1.        The Entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with        the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable        requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory        provisions and/or government regulations on the day the contract was        concluded. If agreed, the Entrepreneur also guarantees that the product is        suitable for other than normal use.
2.        An extra guarantee offered by the Entrepreneur, his Supplier, Manufacturer or        Importer shall never affect the rights and claims the Consumer may exercise        against the Entrepreneur about a failure in the fulfilment of the Entrepreneur’s        obligations if the Entrepreneur has failed in the fulfilment of his part of the        agreement.
3.        ‘Extra guarantee’ is taken to mean each obligation by the Entrepreneur, his        Supplier, Importer or Manufacturer in whom he assigns certain rights or        claims to the Consumer that go further than he is legally        required in case he        fails in the compliance with his part of the agreement.

Article 13 – Delivery and execution
1.        The Entrepreneur shall exercise the best possible care when booking orders        and executing product orders and when assessing requests for the        provision of services.
2.        The place of delivery is at the address given by the Consumer to the        Entrepreneur.
3.        With due observance of the stipulations in Article 4 of these General Terms        and Conditions, the Entrepreneur shall execute accepted orders with        convenient speed but at least within 30 days, unless another delivery period        was agreed on. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be        filled or        can be filled only partially, the Consumer shall be informed about this        within one month after ordering. In such cases, the Consumer is entitled to        repudiate the contract free of charge and with the right to possible        compensation.
4.        After repudiation in conformity with the preceding paragraph, the        Entrepreneur shall return the payment made by the Consumer promptly but        at least within 30 days after repudiation.
5.        The risk of loss and/or damage to products will be borne by the Entrepreneur        until the time of delivery to the Consumer or a representative appointed in        advance and made known to the Consumer, unless explicitly agreed        otherwise.  

Article 14 – Continuing performance agreements: duration, termination and renewal
Termination
1.        The Consumer may at all times terminate a contract that was concluded for        an indefinite time and which extends to the regular delivery of products        (including electricity) or services, with due observance of the termination        rules and subject to not more than one month’s notice.
2.        The Consumer may at all times terminate a contract that was concluded for a        specific time and which extends to the regular delivery of products (including        electricity) or services at the end of the specific period, with due observance        of the termination rules and a subject to not more than one month’s notice.
3.        The Consumer can cancel the agreements mentioned in the preceding        paragraphs:
       -        at any time and not be limited to termination at a particular time or in a                given period;        
       -        at least in the same way as they were concluded by him;        
       -        at all times with the same notice as the Entrepreneur stipulated for                himself.
Extension
4.        An agreement concluded for a definite period which extends to the regular        delivery of products (including electricity) or services may not be        automatically extended or renewed for a fixed period.        
5.        Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period        which extends to the regular delivery of dailies, newspapers, weekly        newspapers and magazines, may tacitly be renewed for specific period of        three months at the most if the Consumer can terminate this extended        agreement towards the end of the extension with a notice of one month at the        most.        
6.        An agreement concluded for a definite period and which extends to the        regular delivery of products or services may only be extended tacitly for an        indefinite period if the Consumer can cancel it at any time with a notice of one        month. The notice is three months at the most in vase the contract is about        a delivery of dailies, newspapers and weeklies and magazines occurring        regularly but less than once a month.        
7.        An agreement with limited duration of regular delivery of trial dailies,        newspapers, weeklies and magazines (trial or introductory subscription) is not        renewed tacitly and ends automatically after the trial or introductory period.
Duration
8.        If the duration of a contract is more than one year, the Consumer may        terminate the contract at any time after one year with a notice of not more        than one month, unless reasonableness and fairness resist the termination        before the end of the agreed term.

Article 15 – Payment

1.        Unless otherwise stipulated in the agreement or in the additional conditions,        the amounts to be paid by the Consumer must be settled within 14 days after        the period of reflection, or if there is no period of reflection within 14 days        after concluding the agreement. In case of an agreement to provide a service,        this period starts on the day that the Consumer received the confirmation of        the agreement.
2.        When selling products to Consumers, it is not permitted to negotiate an        advance payment of more than 50% in the General Terms and Conditions.        If an advance payment was agreed, the Consumer may not assert any right        regarding the execution of the order in question or the service(s) in        question before making the agreed advance payment.
3.        The Consumer has the duty to inform the Entrepreneur promptly of possible        inaccuracies in the payment details that were given or specified.
4.        In case the Consumer has not complied with his payment obligation(s) in        time, and the Entrepreneur has pointed out to him that the payment was late        and allowed the Consumer a period of 14 days to comply with the payment        obligations, the Consumer is to pay the statutory interest on the amount        payable and the Entrepreneur is entitled to charge the Consumer with any        extrajudicial collection costs. These extrajudicial collection costs amount to no        more than 15% for outstanding amounts up to € 2,500, 10% for the following        € 2,500 and 5% for the following € 5000, with a minimum of € 40. The        Entrepreneur may deviate from the aforementioned amounts and percentages        in favour of the Consumer.

Article 16 – Complaints procedure

1.        The Entrepreneur shall have a sufficiently notified complaints procedure in        place, and shall handle the complaint in accordance with this complaint        procedure.
2.        Complaints about the performance of the contract shall be submitted fully and        clearly described to the Entrepreneur within a reasonable time after the        Consumer discovered the defects
3.        The complaints submitted to the Entrepreneur shall be replied within a period        of 14 days after the date of receipt. Should a complaint require a foreseeable        longer time for handling, the Entrepreneur shall respond within 14 days with a        notice of receipt and an indication when the Consumer can expect a more        detailed reply.
4.        A complaint about the Entrepreneur’s product, service or after-sales service        can also be submitted to Stichting Webshop Keurmerk with a complaints form        given in the Consumer Page of the website www.Stichting Webshop        Keurmerk. org. The complaint will then be        sent to the Entrepreneur in        question and to Stichting Webshop Keurmerk.
5.        If the complaint cannot be solved in joint consultation within a reasonable
       time or within 3 months after submitting the complaint, there will be a dispute        that is open to the dispute settlement rules.


Article 15 - Disputes
1.        Contracts between the Entrepreneur and the Consumer to which these        General Terms and Conditions apply, are exclusively governed by Dutch law.
2.        With due observance of the provisions set out below, the disputes between        the Consumer and the Entrepreneur about the formation or the performance        of contracts related to products or services that the Entrepreneur must deliver        or has already delivered can be submitted by both the Consumer and the        Entrepreneur to Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP,        The Hague (Den Haag) (www.sgc.nl).
3.        A dispute is handled by the Disputes Committee [Geschillencommissie] only if        the Consumer submitted his/her complaint to the Entrepreneur within a        reasonable period.
4.        The dispute must have been submitted in writing to the Geschillencommissie        Webshop within three months after arising of the dispute.
5.        If the Consumer wishes to submit a dispute to the Geschillencommissie, the        Entrepreneur is bound by this choice. When the Entrepreneur wishes to file        the dispute to the Geschillencommissie, the Consumer must speak out in        writing within five weeks after a written request made by the Entrepreneur        whether he so desires or wants the dispute to be dealt with by the competent        court. If the Entrepreneur has not heard of the Consumer’s option within the        period of five weeks, the Entrepreneur is entitled to submit the dispute to the        competent court.
6.        The Geschillencommissie’s decision will be made under the conditions as set        out in the rules of the Arbitration Commission        (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop).
       A decision made by the Geschillencommissie is a binding advice.
7.        The Disputes Committee will not handle a dispute or will discontinue handling        it if the Entrepreneur is granted a moratorium, goes bankrupt or actually        ended his business activities before the Commission has handled a dispute at        the hearing and delivered a final award.
8.        If in addition to the Geschillencommissie Webshop another disputes        committee recognised by or affiliated with the Stichting Geschillencommissies        voor Consumentenzaken (SGC) [Foundation for Consumer Complaints        Committees] or the Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)        [Financial Services Complaints Board] is competent, the disputes that are        mainly related        to sales methods or distance services, the        Geschillencommissie Webshop Keurmerk is preferably competent, and for all        other disputes, the disputes committee recognised by and affiliated with the        SGC or Kifid is competent.

Article 18 –Guarantee by this branch of industry
1.        Webshop Keurmerk guarantees that its members follow the binding advice of        the Disputes Committee Webshop unless the member decides to send the        binding opinion for review to the Court within two months. This        guarantee        revives if after review by the Court the binding opinion has been        confirmed and the judgement has become final. Webshop Keurmerk will pay        this amount to the Consumer up to €10,000 per binding opinion. € 10,000        will be paid if the amount exceeds €10,000 per binding advice. As to the        remaining amount, Webshop Keurmerk has an obligation to try to ensure        that members comply with the binding advice.
2.        For the application of this guarantee, it is required that the Consumer submit        a written appeal to Webshop Keurmerk and that he assign the claim against        the Entrepreneur to the Stichting Webshop Keurmerk. If the claim against        the Entrepreneur exceeds €10,000, the Consumer will be offered to assign the        claim on for the excess amount to Stichting Webshop Keurmerk, after which        this organisation, in its own name and at its own expense, shall try to get        payment and fulfilment of these rights to compensate the Consumer.

Article 19 - Additional provisions or derogations
Additional provisions of and/or derogations from these General Terms and Conditions should not be to the Consumer’s detriment and must be put in writing or recorded in such a way that the Consumer can store them in an accessible manner on a long-term data carrier.

Article 20 – Amendments to the General Terms and Conditions of  
                   Stichting Webshop Keurmerk
1.        These General Terms and Conditions will not be changed other than in        consultation with the Consumentenbond (Consumers’ Association).
2.        Amendments to these Terms and Conditions are valid only after being        published in the appropriate way, provided that in case of appropriate        amendments, the provision that is most favourable for the Consumer shall        prevail during the validity of an offer.
Address Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam.
Appendix I: Standard form for withdrawal

Standard Form for Withdrawal

(Complete this form and return it only when you want to revoke the agreement)

To:        [Entrepreneur’s name]
               [Entrepreneur’s geographic address]
               [Entrepreneur’s fax number, if available]
               [Entrepreneur’s email address or electronic address]


I/We hereby inform you that I/we wish to revoke our agreement        on the sale of the following products: [specification of the          product]*
       the delivery of the following digital content [specification of the        digital        content]*
       the performance of the following service [specification of the        service]*


Ordered on*/received on* [date of ordering the services or receiving        products]*
[Consumer’s name]
[Consumer’s address]
[Consumer’s signature] (only when this form is submitted on paper)


*) Delete and/or complete where appropriate.

© 2014 Optical Advantage | Terms | All rights reserved | All rights reserved. No part of this website may be reproduced, distributed, or stored in any form or by any means without the written permission of the publisher or author.